Aktuality

Seznam aktuálních informací

Zveřejňujeme Souhrnný dokument - Aktualizace 2017

Ministerstvo dopravy dnes všem zájemcům zpřístupňuje ke stažení Dopravní sektorové strategie - Aktualizace 2017. Dopravní sektorové strategie byly schváleny usnesením vlády č. 850 ze dne 13. listopadu 2013. Vláda v rámci tohoto usnesení uložila ministru dopravy předložit v návaznosti na ukončení Operačního programu doprava 2007 – 2013 vyhodnocení a aktualizaci této koncepce a to ke konci roku 2016. Tento termín se s ohledem na proces ukončování OPD 2007 – 2013, kdy poslední velké projekty byly schváleny Evropskou komisí až v prosinci 2016, nepodařilo dodržet. Následně byl termín pro předložení na žádost ministra dopravy opakovaně posunut, přičemž aktuálně stanovený termín pro předložení stanovený na 30.9.2018 se podařilo výrazněji zkrátit, neboť proces posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. byl ze strany Ministerstva životního prostředí ukončen ve fázi zjišťovacího řízení.
 

Zveřejňujeme Dopravní sektorové strategie, 2. fáze v podobě schválené vládou ČR

Ministerstvo dopravy dnes všem zájemcům zpřístupňuje Dopravní sektorové strategie, 2. fáze v podobě v jaké byly projednány a schváleny vládou ČR dne 13.11.2013. Jedná se o oficiální - českou mutaci koncepce. Anglická verze bude následovat po provedení jazykových korekcí.
 
 
Dovolujeme si upozornit zájemce o stažení, že přílohy Souhrnného dokumentu jsou uzpůsobeny pro tisk na formát A3. V případě vytištění ve formátu A4 je jejich čitelnost značně snížena.

Vláda ČR projednala a odsouhlasila Dopravní sektorové strategie, 2. fáze!

Vláda ČR ve středu 13.11.2013 projednala a odsouhlasila klíčový strategický dokument pro zajištění provozu a rozvoje české dopravní infrastruktury.

Schválená koncepce rozvíjí do věcných i finančních podrobností nadřazený koncepční dokument Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 (schválený vládou dne 12.6.2013) v oblasti zajištění dopravní infrastruktury.

Přijatá koncepce je jednou z podmínek dalšího čerpání z evropských fondů. Koncepce vymezuje, které z dopravních staveb jsou klíčové pro stát a jaké existují priority v rámci nově budovaných evropských sítí.

Podle dokumentu by do oblasti dopravy mělo ročně směřovat alespoň 70 miliard korun. „Velmi podstatné je to, že tímto materiálem jsme splnili další ze slibů, že budeme definovat kritickou mezní hodnotu finančních prostředků, které potřebujeme ke správě a udržení české dopravní infrastruktury,“ řekl v této souvislosti ministr dopravy Zdeněk Žák.

Zajištění kvalitního stavu existující infrastruktury a výstavba nových částí sítě je příspěvkem pro posílení ekonomického růstu a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Ministerstvo dopravy zveřejnění v řádu dní finální podobu schválené koncepce, stejně jako naplní další povinnosti, které ze schválené koncepce vyplývají.

Tyto internetové stránky budou nadále živé a budou průběžně informovat o naplňování úkolů z koncepce vyplývajících.

Vydáno souhlasné stanovisko SEA

Ministerstvo životního prostřední vydalo dne 30.10.2013 souhlasné stanovisko SEA v rámci posuzování vlivů koncepce Dopravní sektorové strategie, 2. fáze na životní prostředí. V rámci tohoto souhlasného stanoviska jsou definovány podmínky, které musí být při implementace strategie dodržovány.
 
Celý proces SEA je dokumentován na stránkách MŽP.
 
Samotný text stanoviska je ke stažení přímo zde.
 
Tímto krokem MŽP tak byla naplněna poslední z podmínek, které jsou vyžadovány pro možnost předložení koncepčního dokumentu vládě ČR k projednání.
 
V nejbližších dnech bude zveřejněna definitivní podoba koncepce v podobě v jaké ji Ministerstvo dopravy bude předkládat na úřad vlády ČR.