Průběh zpracování projektu

Finální verze koncepce byla schválena

Finální verze koncepce byla schválena. Další kroky jsou definovány ve schváleném Souhrnném dokumentu.

Jak byly jednotlivé části zpracovávány a odevzdávány?

Do projektu byli po celou dobu zpracování jednotlivých výstupů zapojeni všichni řešitelé (všichni členové sdružení zpracovatele – hlavního konzultanta). Zároveň již ve fázi zpracování primární verze Zpráv byl proces zpracování konzultován se zadavatelem a Ex-ante hodnotitelem (případně zpracovatelem SEA). 

Základní postup zpracování, projednání i zveřejňování jednotlivých výstupů je znázorněn na následujícím schématu (pro některé specifické Zprávy se toto schéma mírně odlišovalo).

cz schema_small

Průběžně docházelo k postupnému zveřejňování dílčích výstupů respektive probíhala jejich prezentace před odbornou veřejností  – u nejdůležitějších tematických okruhů tak již ve fázi vlastního zpracování bylo možné zohlednit nejzásadnější připomínky již do primárních verzí Zpráv.

Jak na sebe jednotlivé tematické okruhy navazují?

Práce na projektu byly zahájeny zpracováním Analytické části, která si kladla za cíl zmapovat jednak výchozí podmínky [K1], současný stav sektoru dopravy a dále stanovit přibližný směr dalšího hospodářsko-sociálního vývoje České republiky [K3]. Dle těchto očekávání byly formulovány základní principy a cíle Dopravní strategie [K5].

Na základě statistik a dalších údajů byl vytvořen Strategický dopravní model [K2] (počítačové zpracování současných přepravních proudů pro všechny relevantní dopravní módy – silniční, železniční, vodní a leteckou dopravu s dělením na osobní a nákladní). Detailní Strategický dopravní model byl potom výchozím předpokladem pro zpracování prognózy očekávaných přepravních proudů [K4].

prognoza

Návrhová část vycházela zejména z prognózy přepravních proudů [K4]. Dle očekávaných dopravních potřeb a deficitů dopravních sítí byla shrnuta jednotlivá infrastrukturní opatření [K6]. Finanční náročnost těchto opatření a jejich ekonomická efektivita [K7] jsou rozhodujícím prvkem v návrhu Dopravní strategie. Po vyhodnocení priorit formou multikriteriální analýzy (MCA) [K8] byly k finančním potřebám přiřazeny i možné finanční zdroje [K9].

navrhovac

Takto byl vytvořen možný harmonogram realizace opatření na dopravní infrastruktuře [K10], který byl následně finálně zahrnut v Souhrrném dokumentu.