Základní informace

Úvodní slovo ministra dopravy ČR, Antonína Prachaře

Stav dopravní infrastruktury v České republice není ani po čtvrt století od Sametové revoluce na srovnatelné úrovni ani s méně rozvinutými státy bývalé EU-patnáctky. Z toho důvodu Česká republika eviduje velké množství potřebných projektů rozvoje dopravní infrastruktury ve všech druzích dopravy. V minulosti jsme byli vícekrát obviňováni z nekoncepčního přístupu k výstavbě a správě dopravní infrastruktury, a to nejen ze strany NKÚ, občanských iniciativ, ostatních ministerstev, ale i ze strany samotné Evropské komise. Právě nastavení koncepčního přístupu k zajištění udržitelné a postupně se rozvíjející dopravní infrastruktury je to hlavní, co mají Dopravní sektorové strategie zajistit. Nejde přitom jen o zajištění dostavby nejdůležitějších částí dopravních sítí. Stejně důležitým úkolem je zajistit dostatečnou údržbu dopravní infrastruktury, která je již v provozu.

Dokument se zpracovával dva a půl roku a do přípravy bylo zapojeno velké množství institucí a odborníků, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Dokument schválila Vláda České republiky svým usnesením č. 850/2013. Mým úkolem a úkolem mých nástupců bude zajistit implementaci strategie do praxe, což bude úkol ještě obtížnější, než její samotné zpracování. Dokument je důležitou podmínkou pro schválení Operačního programu Doprava pro období 2014 – 2020, jakož i pro čerpání fondu CEF.

Jedná se o první strategii rozvoje a údržby dopravní infrastruktury ČR, která vychází z nového celostátního multimodálního dopravního modelu. Mým úkolem bude zajistit, aby se tento model i nadále udržoval aktuální a zpřesňoval. Samotná strategie bude v průběhu roku 2016 vyhodnocena a aktualizována. Dopravní sektorové strategie musí být základním podkladem pro harmonogramy přípravy staveb v jednotlivých investorských organizacích.

Základní informace o projektu

Dokument Dopravní sektorové strategie je jedním z dvanácti strategických dokumentů vycházejících z Dopravní politiky České republiky pro období 2005 – 2013 s výhledem do roku 2050, kterou schválila Vláda ČR usnesením č. 449/2013. Dokument Dopravní sektorové strategie, 2. fáze  dostal za úkol rozpracovat hlavní priority, cíle a opatření Dopravní politiky, které se týkají rozvoje a údržby dopravní infrastruktury, a to multimodálním přístupem. Druhým důležitým východiskem je Nařízení č. 1315/2013/EU o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Hlavním úkolem bylo rozpracovat koncepční způsob zajištění dopravní infrastruktury v ČR. Proběhla identifikace finančních potřeb zajištění dopravní infrastruktury v oblasti provozování, údržby, oprav a rozvoje. Byly zpracovány scénáře dostupnosti finančních zdrojů. Rozvojové projekty dopravní infrastruktury na území České republiky byly vyhodnoceny na základě zpracovaného multimodálního dopravního modelu a podrobeny vícestupňovému multikriteriálnímu hodnocení, jehož výsledkem je stanovení vzájemné prioritizace těchto projektů. Spojením potřeb (projekty seřazené podle důležitosti) a možností (finanční zdroje) pak vznikl harmonogram realizace rozvojových projektů. Ten musel pro nadcházející období zohlednit rovněž reálný stav přípravy projektů a předurčenost finančních zdrojů (zejména evropských fondů).

Dokument se zabývá značně složitou problematikou. Proto byl rozdělen do deseti etap zvaných „Knihy“, které se dále dělily do celkem 21 Zpráv. Vzhledem k velkému rozsahu byl následně vytvořen Souhrnný dokument, který obsahuje hlavní závěry všech knih se zvláštním důrazem na výsledky projektu. V sekci „Ke stažení“ jsou mimo schválené finální podoby koncepce k dispozici i tyto jednotlivé dílčí části, z nichž Souhrnný dokument vznikl. Tato archivní část popisuje průběh zpracování celého dokumentu a je určena tomu, kdo se chce zabývat problematikou do všech podrobností.

Na přípravě projektu se podílela celá řada subjektů, které jsou představeny v části Řešitelé:

  • garant projektu nese hlavní odpovědnost za zpracování a implementaci strategie a je předkladatelem dokumentu do vlády,
  • hlavní konzultant projektu je zpracovatelem odborné části projektu,
  • ex-ante hodnotitel plnil funkci oponentního řízení bezprostředně po zpracování primárních verzí jednotlivých částí dokumentu,
  • SEA hodnotitel zajišťoval zpracování podkladů pro strategické hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA),
  • Poradní výbor poskytoval konzultace před zpracováním jednotlivých etap projektu a následně poskytoval zpětnou vazbu zejména z pohledu mezinárodních souvislostí. Na činnosti tohoto orgánu se podílela agentura JASPERS,
  • Společný řídící výbor byl orgán, který schvaloval strategii před předložením dokumentu vládě ČR,
  • Meziresortní pracovní skupina byla skupinou konzultační (např. pro stanovování vah multikriteriálního hodnocení),
  • Dále proběhly konzultace s odbornou i širokou veřejností v rámci procesu SEA, konzultace s okolními státy v rámci mezinárodní konzultací SEA a meziresortní připomínkové řízení.