Struktura projektu

Jaká je základní struktura projektu?

V Zadávací dokumentaci projektu byly přímo určeny okruhy řešení, které byly postupně zpracovány. Těchto tematických okruhů bylo celkem 10. Jednotlivé části tématických okruhů byly zpracovávány a postupně zveřejňovány formou tzv. "Zpráv", které byly následně sdruženy do tzv. Knih.

Knihy

Z důvodu pružnějšího zpracování i projednávání byly Knihy během práce vydávány postupně ve formě průběžných Zpráv. V průběhu roku 2011 - 2013 byly vydávány Zprávy jako pracovní výstupy, kompletace do výsledných „Knih" fyzicky probíhala průběžně.

Zpráv je celkem 23. Jejich zařazení do výsledných Knih je následující (uvedené jsou i orientční období zpracování a zveřejňování):

Kniha / Zpráva Popis - název dle nabídky resp. zadávací dokumentace Původní předpoklad zveřejnění
K.1 Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie
Z.1.1 Hodnocení existujících dopravních analýz Zpráva o výsledcích vyhodnocení existujících struktur dopravních analýz a jejich možném začlenění do nových dopravních modelů a o chybějících částech, o kterých musí nový dopravní model poskytnout informace. 12 / 2011
Z.1.2 SWOT analýza Zpráva o metodologické základně navržené SWOT analýzy a analýz finančního, regulačního a sociálního rámce. 01 / 2012
K.2 Strategický dopravní model ČR
Z.2.1 Metodologie strategického dopravního modelu Zpráva popisující metodologii, software a údaje tvořící dopravní model 12 / 2011
Z.2.2 Výsledky strategického dopravního modelu Zpráva o vstupních údajích a výsledcích modelu pro referenční rok, kalibračním postupu, výsledcích statistických testů, celkových údajích o přepr. výkonech 01 / 2012
K.3 Scénáře budoucího rozvoje - seminář
Z.3.1 Přípravné dokumenty k semináři Přípravné dokumenty k semináři, např. příklady z jiných zemí EU, návrhy scénářů a opatření dopravní politiky 02 / 2012
Z.3.2 Zpráva o výsledcích semináře Zpráva o výsledcích semináře a doporučeních, která budou zohledněna ve scénářích prognóz 03 / 2012
Z.3.3 Definice scénářů budoucího rozvoje Zpráva o definovaných scénářích a upřednostňovaném scénáři 02 / 2012
K.4 Model dopravních prognóz
Z.4.1 Úprava dopravního modelu Zpráva o úpravě modelu, předpokladech scénářů a prognózovaných výsledcích. Popis jednotlivých úzkých míst scénářů a dalších nedostatků. Popis preferovaného rozvojového scénáře a výsledky výpočtů scénáře 03 / 2012
Z.4.2 Data a software dopravního modelu Data a software s předpoklady, parametry a výsledky všech spočítaných scénářů 04 / 2012
K.5 Principy dopravní strategie
Z.5.1 Principy a cíle dopravní strategie Definice východisek, principů, cílů, priorit strategie 04 / 2012
K.6 Opatření na dopravní infrastruktuře
Z.6.1 Seznam projektů dopravní infrastruktury Zpráva o metodice a postupech ohledně systémových opatření a identifikace projektů/balíčků, podrobný funkční a technický popis opatření/projektů (projektové složky) včetně projektových variant, odhadované náklady opatření/projektů 05 / 2012
Z.6.2 Balíčky projektů dopravní infrastruktury Úplný seznam projektů podle druhu, typu a navrhovaného období realizace 06 / 2012
Z.6.3 Návrh racionalizačních opatření Úplný seznam navrhovaných racionalizačních opatření, např. uzavírání regionálních železničních tratí, seznam nadbytečných nádraží, uzavírání míst pro manipulaci s nákladem, snižování stavu personálu díky automatizaci atd. 06 / 2012
K.7 Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury
Z.7.1 Finanční hodnocení projektů dopravní infrastruktury Zpráva o výsledcích finančních hodnocení 07 / 2012
Z.7.2 Návrh na snížení investiční náročnosti projektů dopravní infrastruktury Zpráva o výsledcích přehodnocení projektů, které byly v rámci prvního kroku příliš nákladné a o jejich dopadech na dopravní soustavu 08 / 2012
Z.7.3 Přehled finančních potřeb Úplný přehled celkových finančních požadavků na investice a údržbu pro jednotlivé druhy dopravy a za celou dopravní soustavu 09 / 2012
K.8 Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury
Z.8.1 Hodnocení projektů pomocí CBA a MCA - metodika Zpráva o metodikách CBA a MKA (jasné vysvětlení, proč byla určitá metoda zvolena) a navržené finální metodice hodnocení každého projektu a balíčku 06 / 2012
Z.8.2 Výsledné pořadí a harmonogram projektů Souhrnný seznam úplného pořadí projektů, příslušné finanční potřeby a doporučený harmonogram realizace 10 / 2012
Z.8.3 Podrobné výsledky CBA a MCA analýz Software, manuály, data a digitální výsledky CBA a MKA 11 / 2012
K.9 Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury
Z.9.1 Dostupné veřejné zdroje Zpráva o rozsahu dostupných veřejných zdrojů k financování investic a údržby existujícího systému 11 / 2011
Z.9.2 Projekty PPP Zpráva o druzích projektů a jejich seznam, které mohou být kandidáty pro financování formou PPP – možné dopady na rozpočet a kvalitu systému 11 / 2011
K.10 Realizace dopravní sektorové strategie
Z.10.1 Zpráva o návrhu realizace dopravní sektorové strategie Návrh dokumentu Sektorových strategií po prvním provedení pracovní činnosti dle čl. 2.5.2 této zadávací dokumentace 12 / 2012
Z.10.2 Zpráva o vydání dokumentu Dopravní sektorové strategie Finální dokument Sektorových strategií po zapracování zpětné vazby od SŘV a Zadavatele - VYDÁNÍ KNIH 01 / 2013